top of page

Dasar Privasi Perkhidmatan

Kami di Interest LLC. (selepas ini dirujuk sebagai 'Syarikat') akan mengendalikan semua maklumat pengguna yang berkaitan dengan perkhidmatan permainan Syarikat di bawah jenama perkhidmatan Interest dan semua perkhidmatan berkaitannya (selepas ini dirujuk secara kolektif sebagai 'Perkhidmatan') mengikut perkara berikut.

 

Maklumat Diperolehi dan Skop Penggunaan

Syarikat hendaklah menggunakan dan memperoleh maklumat pengguna dengan cara berikut:

 

Maklumat Pengguna

 ・Maklumat Didaftarkan oleh Pengguna

Untuk membolehkan pengguna menggunakan Perkhidmatan ini selancar mungkin, dan untuk menggalakkan komunikasi yang mudah antara pengguna, pengguna mungkin diminta untuk mendaftarkan butiran tambahan seperti maklumat profil, nama watak, dsb. Sebarang maklumat profil dan nama watak yang dipaparkan pada perkhidmatan, dan sebarang maklumat lain (teks, gambar, video, dsb.) yang didaftarkan atau disiarkan oleh pengguna sendiri untuk menunjukkan kepada pengguna lain, akan dapat dilihat oleh pengguna lain. Penyerahan sedemikian adalah pilihan, tetapi Perkhidmatan, secara keseluruhan atau sebahagian, mungkin tidak boleh diakses apabila maklumat tersebut tidak diserahkan.

 

 ・Acara Promosi

Mungkin terdapat masa di mana pengguna akan diminta untuk memberikan butiran seperti nama, alamat, nombor telefon, alamat e-mel, jantina dan tarikh lahir mereka dsb., untuk tujuan tinjauan, cabutan serta acara promosi lain, di mana Syarikat memerlukan butiran ini untuk hadiah kurier, dan untuk penghantaran produk yang dibeli, dsb., kepada pengguna.

 

・Maklumat Perhubungan Pengguna 

Syarikat mengumpul maklumat pengguna apabila maklumat pengguna dimasukkan ke dalam borang pertanyaan dalam talian Syarikat, termasuk alamat e-mel, jenis peranti, dan jenis OS dsb., untuk membantu mewujudkan identiti pengguna, untuk pemeriksaan masalah yang dilaporkan dan untuk memberikan respons yang sesuai kepada pertanyaan itu.

 

Maklumat mengenai Penggunaan Perkhidmatan

・Kuki

Untuk menyediakan perkhidmatan yang terbaik kepada pengguna, serta untuk tujuan penyelenggaraan dan keselamatan, Kuki akan digunakan untuk menyimpan tetapan pengguna, untuk merekodkan angka akses serta memantau corak dan statistik penggunaan. Pengguna boleh memilih untuk menyahaktifkan Kuki, namun dalam keadaan sedemikian pengguna tidak akan dapat menggunakan bahagian Perkhidmatan yang memerlukan Kuki untuk aktif seperti yang memerlukan pengguna log masuk.

 

・Log

Selepas akses kepada Perkhidmatan, alamat IP pengguna, jenis penyemak imbas, dan bahasa penyemak imbas dsb., akan diperoleh dan disimpan secara automatik. Maklumat sedemikian akan digunakan untuk menganalisis persekitaran pengguna, dengan itu membolehkan Syarikat menyediakan Perkhidmatan yang lebih baik, serta menghalang sebarang amalan tanpa kebenaran/penipuan yang mengganggu operasi Perkhidmatan biasa.

 

・Maklumat Peranti 

Maklumat peranti pengguna (jenis OS, nombor siri, ID pengiklanan, dsb.) mungkin diperoleh pada masa-masa tertentu. Syarikat juga boleh mengaitkan ID pengiklanan yang diperoleh dengan pengecam dalaman yang diberikan kepada setiap pengguna. Maklumat ini hendaklah digunakan untuk penyediaan perkhidmatan yang lebih baik, serta untuk tujuan pengenalan dan pencegahan sebarang amalan tanpa kebenaran/penipuan yang mengganggu operasi Perkhidmatan biasa. 

 

Tujuan Penggunaan

Syarikat hendaklah menggunakan maklumat peribadi yang diperoleh untuk tujuan berikut yang disenaraikan di bawah:

 

・untuk menawarkan Perkhidmatan yang tidak terganggu dan lancar kepada pengguna

・untuk mengelakkan sebarang penggunaan tanpa kebenaran/penipuan Perkhidmatan

・untuk mengagregat data statistik berkenaan Perkhidmatan

・untuk menjalankan penyelidikan dan analisis yang bertujuan untuk menyemak dan menambah baik Perkhidmatan

・untuk membolehkan Syarikat menangani pertanyaan pengguna dengan berkesan

・untuk memberikan maklumat berkenaan Perkhidmatan dsb., serta maklumat pengiklanan daripada rakan kongsi perniagaan kami

・untuk menyediakan perkembangan masa depan baharu berkenaan Perkhidmatan

・untuk menarik pemenang untuk acara promosi, hadiah kurier kepada pemenang tersebut, dan menghantar produk yang dibeli, dsb.

・untuk melakukan semakan identiti apabila pengguna membuat pertanyaan dsb.

・untuk memberitahu pengguna tentang sebarang maklumat penting lain mengenai Perkhidmatan dan untuk menghubungi pengguna jika perlu

 

Penyediaan Maklumat

Syarikat tidak akan sekali-kali memberikan maklumat pengguna kepada mana-mana pihak ketiga tanpa kebenaran pengguna, melainkan Syarikat diwajibkan dan/atau dibenarkan berbuat demikian di bawah undang-undang yang terpakai.

 

Perwakilan Maklumat

Syarikat boleh mempercayakan, setakat yang dianggap perlu oleh Syarikat untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan berkenaan dengan penggunaan Perkhidmatan, pengendalian maklumat peribadi yang dikumpul daripada pengguna, secara keseluruhan atau sebahagian, kepada pemegang amanah. Dalam keadaan sedemikian, Syarikat akan menilai dengan secukupnya kelayakan pemegang amanah, mengenakan perjanjian kerahsiaan kepada pemegang amanah, dan mewujudkan sistem pentadbiran maklumat yang sesuai.

 

Penggunaan Maklumat Berkongsi

Syarikat mungkin berkongsi maklumat peribadi pengguna dengan rakan kongsi perniagaan, apabila kerjasama rakan kongsi perniagaan diperlukan untuk terus menyediakan Perkhidmatan kepada pengguna.

Dalam keadaan sedemikian, Syarikat akan memaklumkan pengguna berkenaan tujuan perkongsian maklumat, nama rakan kongsi perniagaan dan pengurus maklumat, serta jenis maklumat kongsi yang terlibat sebelum berkongsi maklumat peribadi pengguna dengan rakan kongsi perniagaan tersebut.

 

Modul Pihak Ketiga 

Apl kami menggunakan agensi pengiklanan pihak ketiga untuk meletakkan iklan di Internet atau dalam media lain. Untuk mengukur keberkesanan iklan untuk menentukan jumlah yang perlu dibayar kepada agensi pengiklanan, kami memasang modul pihak ketiga dalam Aplikasi. Kami juga boleh memasang modul pihak ketiga dalam Apl untuk membantu kami memahami cara Perkhidmatan digunakan. Butiran mengenai Apl yang mana modul pihak ketiga tersebut akan dipasangnya boleh dilihat  di sini.  

 

Hak Pengguna

Pengguna boleh, melalui prosedur yang ditentukan oleh Syarikat, menghantar kepada Syarikat permintaan untuk pendedahan maklumat peribadi. Syarikat, seterusnya hendaklah mendedahkan maklumat tersebut kecuali di bawah syarat-syarat berikut:

 

・apabila pendedahan itu berkemungkinan memudaratkan nyawa, badan, harta benda atau hak atau kepentingan lain pengguna atau mana-mana pihak ketiga yang lain

・apabila pendedahan itu berkemungkinan besar mengganggu operasi Syarikat yang sepatutnya

・apabila pendedahan itu sendiri akan menjadi pelanggaran undang-undang dan/atau peraturan

・apabila Syarikat tidak dapat mengesahkan pemilikan pengguna terhadap maklumat peribadi yang diminta untuk didedahkan.


Selepas pendedahan, pengguna boleh, melalui prosedur yang ditentukan oleh Syarikat, menghantar permintaan kepada Syarikat untuk membetulkan, menambah atau memadam maklumat peribadi pengguna, jika pengguna mendapati maklumat peribadi yang didaftarkan dengan Syarikat adalah tidak betul. Dalam keadaan sedemikian, Syarikat hendaklah menyiasat dengan pantas permintaan untuk mencapai niat pengguna yang diingini dan membetulkan, menambah atau memadam maklumat peribadi berdasarkan penemuan Syarikat.

 

Apabila pengguna meminta pendedahan oleh Syarikat tentang maklumat peribadi mereka yang tidak dapat disahkan/diakses melalui Perkhidmatan, Syarikat boleh mengenakan bayaran tertentu kepada pengguna untuk prosedur pendedahan. Pengguna boleh memilih secara bebas sama ada mereka akan memberikan maklumat peribadi mereka kepada Syarikat atau tidak, namun pengguna mungkin tidak dapat menggunakan sebahagian daripada Perkhidmatan sehingga mereka memberikan Syarikat maklumat yang diperlukan.

 

Pengubahsuaian pada Dasar Privasi ini 

Dasar Privasi ini boleh disemak secara berkala. Pengguna akan dimaklumkan tentang perubahan penting dengan cara yang boleh dikenali.

 

Pertanyaan

Jika pengguna mempunyai sebarang ketidakpastian tentang Dasar Privasi ini atau soalan, aduan, atau ulasan mengenai pengendalian maklumat peribadi yang berkaitan dengan Perkhidmatan, pengguna diminta untuk menghubungi kami melalui borang ini.

borang ini

 

Dasar Privasi ini telah dibuat pada 10 April 2020.

bottom of page